TODOSK DOĞA SPORLARI KULÜBÜ
Basında Biz
...
...
KIZILCABÖLÜK - AFRODİSİAS - KARACASU - İNALTI / DENİZLİ
Card image cap

KÜLTÜREL ETKİNLİK

ETKİNLİK TARİHİ : 07-08 MART 2020
ETKİNLİK YERİ: KIZILCABÖLÜK - AFROSİSİAS - KARACASU - İNALTI
HAREKET SAATİ :07.30
HAREKET YERİ : 07 MART CUMARTESİ / TAPU MÜDÜRLÜĞÜ OTOPARKI
REHBER : Ömer Faruk KARACAGİL / Aynur SORĞUN
GSM:0536 313 60 66

NOT: Müze kartınızın ve deniz kıyafetleriniz de alınması gerekmektedir.
ÜCRETİN 10

Kamplı Kültürel etkinliklerimize, gruba uyum sağlamak, aykırı davranışlar sergilememek koşuluyla, üye olan/ olmayan herkes 0242 243 85 10 nolu telefondan kayıt yaptırarak katılabilir.

PROGRAM
7 Mart 2020 Cumartesi
7 Mart 2020 Cumartesi günü saat 07.30'da Tapu önünden hareket edilecek Düzlerçamın da kahvaltı molası verilecek. Korkuteli ve Söğüt üzerinden yola devam edilecek. Acıpayam yakınlarında bulunan Keloğlan Mağarası ziyaret edilecek. Acıpayam ve Serinhisar dan sonra Tavas yönüne sapılacak. Dokumacılığı ve Kültürel faaliyetleriyle hızla ünlenen Kızılcabölük'e varacağız. Yörede bugünkü gelişen teknolojiye rağmen hala tahta tezgahlarda geleneksel dokumalar yapılmaktadır.Tamamen insan gücü ile çalışan çekme tezgahlarla üretilen kumaşlar yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyük ilgi görmekte ve tercih edilmektedir.
Dokumaların Üzerlerindeki motifler tamamen yöreye özgü olup ninelerimizin sandıklarından çıkan orjinalleri ile aynıdır. Her motifin ayrı bir anlamı kendine özgü bir öyküsü vardır. Öğle yemeği ihtiyacı da burada giderilecek. Yemekten sonra Afrodisias Antik Kenti gezilecek. Afrodisias Aydın iline bağlı Karacasu ilçesinde yer alır. Adını aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite'den alan Aphrodisias özellikle Roma çağında Aphrodithe tapınımı ile ünlenmiş Antik bir kent olup, günümüzde de çok iyi korunmuş anıt yapıları ile Türkiye'nin en önemli arkeolojik yerlerinden biridir. Bir saatlik yolculuk sonunda Buharkent İnaltı Termal otelimize ulaşacağız. Odalarımıza yerleştikten sonra 19.00' a kadar serbest zaman isteyen çamur banyosu, isteyen termal havuzda yüzebilir. 19.00'da akşam yemeği Müzik aleti çalan arkadaşlar enstrümanlarını getirebilir.

2. GÜN
8 Mart 2020 Pazar
Tekstil ürünleri ile ünlü Buldan ilçesine gidilecek. Burada 1,5 saat kadar zaman verilecek. Yolda Menderes tekstil fabrikasında 45 dk. durulacak. Buradan Karahayıt Kırmızı Su ya gidilecek.Kırmızı suyu yeterince gördükten sonra Pamukkale Traverlerine varacağız. Burada 2 saat serbest zaman verilecek. İsteyen Antik Kenti, traverleri, termal havuzu yada müzeyi gezebilir. Buradan sonra Antalya dönüşü başlıyor. Yolda Serinhisarda hem öğle yemeği hemde kuruyemiş alış verişiyapmak için mola vereceğiz. Korkutelinde de dondurma molası sonrası akşam saat 21.00/22.00 arasında Antalya da olacağız.

Hizmetlerimize;
-Ulaşım
-Rehberlik
-Seyahat Sigortası
- Otel
- Sabah Kahvaltı - Akşam yemeği (İlk gün kahvaltı fiyata dahil değil)
Katkı payı üyelerimiz için :260 TL
Misafirlermiz için : 290 TL

NOT: ETKİNLİĞE KATILACAK OLAN KİŞİLERİN 5 MART 2020 TARİHİNE KADAR TODOSK SEKRETERLİĞİNE 100 TL ÖDEME YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.

AÇIKLAMALAR
1. Mevsime uygun spor giysiler ve termal suda yüzmek için deniz kıyafeti.
2. Çantanızda mevsim koşulları nedeniyle yağmurluk, polar, hırka, uzun pantolon, yedek çamaşır, çorap, akşam serin olacağı için gerekli kıyafetlerinizi alınız.
3.Araçta veya doğada kaybolan eşyalarınızdan rehber ve kulübümüz sorumlu değildir.
4.Etkinlik rehberi, gerekli gördüğünde program işlerliğinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
5. Etkinliklerimiz Kanal Turizm iş birliği ile yapılmaktadır.
İyi etkinlikler dileriz.
Todosk Yönetim Kurulu

CULTURAL EVENT

EVENT DATE: 07-08 MARCH 2020
EVENT PLACE: KIZILCABÖLÜK - AFROSISI - KARACASU - INALTI
DEPARTURE HOUR: 07.30
DEPARTURE OF ACT: MARCH SATURDAY / TITLE DEPARTMENT PARKING
GUIDE: Ömer Faruk KARACAGİL / Aynur SORĞUN
GSM: 0536 313 60 66

NOTE: Your museum card and sea clothes should also be purchased.
FEE 10

Anyone who is a member / non-member can participate by registering on 0242 243 85 10, provided that they adapt to the group and do not exhibit contrary behavior.

PROGRAM
Saturday, March 7, 2020
On March 7, 2020, at 7.30 am, Düzlerçam will have a breakfast break in front of the Land Registry. Continue on Korkuteli and Söğüt. Keloğlan Cave located near Acıpayam will be visited. After Acıpayam and Serinhisar, take the Tavas direction. We will arrive at Kızılcabölük, which is known for its weaving and cultural activities. Despite today's developing technology in the region, traditional weavings are still being made on wooden looms. Fabrics produced with pull looms that are fully powered by manpower attract great attention and are preferred in domestic and international markets.
The motifs on the fabrics are completely local and the same as the originals of our grandmother's chests. Each motif has a different meaning and a unique story. The need for lunch will also be met here. After the meal, visit the Ancient City of Aphrodisias. Afrodisias is located in Karacasu district of Aydın province. Named after the goddess of love and beauty Aphrodite of Aphrodisias, especially from the area is renowned for an ancient city with my worship of Aphrodite during the Roman era, is today one of the very well-preserved monuments of Turkey's most important archaeological sites. After an hour's journey, we will reach our Buharkent İnaltı Thermal Hotel. After settling into our rooms, the mud bath that requires free time until 19.00 can swim in the thermal pool. Dinner at 19.00 Friends playing musical instruments can bring their instruments.

2 DAYS
Sunday, March 8, 2020
You will go to Buldan district, which is famous for its textile products. About 1.5 hours will be given here. 45 minutes on the road at Menderes textile factory. It will be discussed. From here you will go to Karahayıt Red Water. After seeing the red water enough, we will arrive at Pamukkale Travers. Here you will be given 2 hours of free time. Anybody can visit the Ancient City, traverses, thermal pool or museum. After this, the return to Antalya begins. On the way, we will take a break to shop for lunch and dried nuts in Serinhisar. We will be in Antalya between 21.00 / 22.00 after the ice cream break in Korkutelin.

Our services;
-Transportation
-Guidance
-Travel insurance
- Hotel
- Breakfast - Dinner (Breakfast not included in the price on the first day)
Contribution for our members: 260 TL
For our guests: 290 TL

NOTE: PERSONS WHO WILL PARTICIPATE TO THE EVENT HAVE TO PAY 100 TL TO THE SECRETARY OF TODOSK BY THE MARCH 5, 2020.

DESCRIPTIONS
1. Sportswear suitable for the season and sea wear for swimming in thermal water.
2. Because of the seasonal conditions in your bag, take your necessary clothes as raincoats, fleece, cardigans, long pants, spare laundry, socks will be cool in the evening.
3. Our guide and club are not responsible for your belongings lost in vehicle or nature.
4.Event guide has the right to make changes in program operability when it deems necessary.
5. Our activities are carried out in cooperation with Kanal Turizm.
We wish you good events.
Todosk Board of Directors

КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДАТА СОБЫТИЯ: 07-08 МАРТА 2020
МЕСТО СОБЫТИЯ: KIZILCABÖLÜK - AFROSISI - KARACASU - INALTI
ЧАС ВЫЛЕТА: 07.30
ОТДЕЛ ACT: СУББОТА МАРТА / ПАРКОВКА ОТДЕЛА НАЗВАНИЯ
РУКОВОДСТВО: Омер Фарук КАРАКАГИЛ / Айнур СОРЮН
GSM: 0536 313 60 66

ПРИМЕЧАНИЕ. Также необходимо приобрести вашу музейную карту и морскую одежду.
FEE 10

Любой, кто является членом / не членом, может принять участие, зарегистрировавшись по номеру 0242 243 85 10, при условии, что они адаптируются к группе и не демонстрируют противоположного поведения.

ГРАФИК
Суббота, 7 марта 2020 г.
7 марта 2020 года, в 7:30 утра, у Düzlerçam будет перерыв на завтрак перед Земельной книгой. Продолжить на Коркутели и Söğüt. Пещера Келоглан, расположенная рядом с Ачипаямом, будет посещена. После Ачипаям и Серинхисар, следуйте в направлении Тавас. Мы прибудем в Кызылкабёлюк, который славится своими ткацкими и культурными мероприятиями. Несмотря на развитие современных технологий в регионе, традиционные ткацкие работы по-прежнему производятся на деревянных ткацких станках.Ткани, изготавливаемые с тянущими ткацкими станками, полностью работающими на людях, привлекают большое внимание и являются предпочтительными на внутреннем и международном рынках.
Мотивы на тканях полностью местные и такие же, как и оригиналы сундуков нашей бабушки. Каждый мотив имеет свое значение и уникальную историю. Потребность в обеде также будет удовлетворена здесь. После еды посетите древний город Афродисиас. Афродисиас расположен в Каракасском районе Айдынской области. Названный в честь богини любви и красоты Афродиты Афродисийского, особенно из района известен древний город с моего поклонения Афродите во время римской эпохи, сегодня один из самых хорошо сохранившихся памятников самых важных археологических памятников Турции. Через час мы доберемся до нашего термального отеля Buharkent İnaltı. После заселения в наши комнаты грязевая ванна, которая требует свободного времени до 19.00, может плавать в термальном бассейне. Ужин в 19.00. Друзья, играющие на музыкальных инструментах, могут принести свои инструменты.

ДЕНЬ 2
Воскресенье, 8 марта 2020 г.
Вы отправитесь в район Булдан, который славится своими текстильными изделиями. Около 1,5 часов будет дано здесь. 45 минут в пути на текстильной фабрике Мендереса. Это будет обсуждаться. Отсюда вы отправитесь в Красную воду Карахайта, увидев достаточно красной воды, и прибудем в Памуккале Траверс. Здесь вам дадут 2 часа свободного времени. Любой может посетить древний город, траверсы, термальный бассейн или музей. После этого начинается возвращение в Анталию. По дороге мы сделаем перерыв в магазин на обед и сушеные орехи в Серинхисаре. Мы будем в Анталии с 21.00 до 22.00 вечера после перерыва на мороженое в Коркутелине.

Наши услуги;
Я -Транспорт
-Rehberlik
Страхование путешествий
- Отель
- Завтрак - Ужин (Завтрак не включен в стоимость в первый день)
Вклад для наших членов: 260 TL
Для наших гостей: 290 TL

ПРИМЕЧАНИЕ. ЛИЦА, КОТОРЫЕ УЧАСТВУЮТ В СОБЫТИИ, ДОЛЖНЫ ОПЛАТИТЬ 100 МЛ. СЕКРЕТАРЯ ТОДОСКА К 5 МАРТА 2020 ГОДА.

ОПИСАНИЕ
1. Сезонная спортивная одежда и морская одежда для плавания в термальной воде.
2. Из-за сезонных условий в вашей сумке, возьмите с собой необходимую одежду, так как плащи, флис, кардиганы, длинные брюки, запасное белье, носки будут прохладными вечером.
3. Наш гид и клуб не несут ответственности за ваши вещи, потерянные в автомобиле или природе.
4. Руководство по проведению мероприятий имеет право вносить изменения в работоспособность программы, когда сочтет это необходимым.
5. Наша деятельность осуществляется в сотрудничестве с Kanal Turizm.
Желаем вам хороших событий.
Совет директоров Todosk

Facebook'ta paylaş

711'kez Okundu
Adres : Elmalı Mh. Cumhuriyet cd. 22. Sk. Ulutaş Apt. No:10/13 ANTALYA

Telefon : 02422438510

Fax : 02422438540

E-Posta : todosk07@gmail.com

KULÜP Merkezi pazar günü hariç hergün 09:00 ile 18:00 arası açıktır.


TODOSK Türkiye Dağcılık Federasyonu Üyesidir.

Copyright © 2018. Tüm Hakları Saklıdır

Toplam Ziyaretçi Sayısı :